Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kootidiivʋwaarɩ

Rue J-58 - Lot 1758

Deux-Plateaux

3ème tranche, Vallon

ABIDJAN

KOOTIDIIVƲWAARƖ

+225 2241-3606

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ ɩnɛ ɩ-taa: Abbey, Attié, Baoulé, Bété, Gouro, Guéré, Sénoufo nɛ Yacouba. Ðɩkpakɩɣ ɖɔɖɔ hatʋ cabɩ takayɩsɩ nɛ dramawaa tatasɩ yɔɔ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.