Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Kooree

Sindumangok-ro 73, Gongdo-eup

Anseong-si, Gyeonggi-do

KOOREE

+82 31-690-0033

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖɩlakɩ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ miiliyɔɔwaa 18 kɛ kʋnʋmɩŋ 6 taa nɛ ɖitiyiɣni Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa takayɩsɩ tɔɔnɩwaa 850. Ðɩɖɛzɩɣ tɔm Kooree kʋnʋŋ taa nɛ Kooree tandamaa kʋnʋŋ taa. Nɛ ɖɩlakɩ Videowaa tandamaa kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɔɖɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.