Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Keniya

Elgeyo Marakwet Rd

Kilimani area near Adams Arcade

NAIROBI

KENIYA

+254 20-387-3211

+254 20-387-3212

+254 20-387-3213

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ hiu, weyi ɩ-taa Keniya tandamaa kʋnʋŋ wɛɛ ɖɔɖɔ yɔ. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ videowaa Keniya kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩcɔŋnɩ ɖɔɖɔ ajɛɛ wena acɔ-ɖʋ nɛ ata yɔ, a-taa sakɩyɛ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.