Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kazakhstan

Christian Center of Jehovah’s Witnesses

187 Auezov Street,

Kalkaman-2 micro-district,

ALMATY, 050006

KAZAKHSTAN

+7 (727) 232-36-62

+7 (727) 226-30-42

+7 777-223-19-89 (Pɔrtaabɩlɩ)

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩkpakɩɣ Cyrillique masɩ nɛ ɖɩɖɛzɩɣnɩ Bibl tɔm takayɩsɩ Kazakh nɛ Ouïghour kʋnʋmɩŋ taa; nɛ ɖɩkpakɩɣ Arabe masɩ nɛ ɖɩɖɛzɩɣnɩ ɖa-takayɩsɩ ɖɔɖɔ Kazakh kʋnʋŋ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.