Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kanadaa

13893 Highway 7

GEORGETOWN, ON L7G 4S4

KANADAA

+1 905-873-4100

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 10:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ ɖɩlakɩ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nzɩ sɩcɛzɩ miiliyɔɔwaa 255 yɔ. Ðitiyiɣni ɖɔɖɔ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nɛ tɔm susuu wondu lɛɛtʋ tɔɔnɩwaa 6 000 kɛ kʋnʋmɩŋ ɛzɩ 300 mbʋ yɔ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.