Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kana

Nungua Police Checkpoint

Hse. No. J 348/4

Tema Beach Road

Nungua

ACCRA

KANA

+233 30-701-0110

+233 30-2712-456

+233 30-2712-457

+233 30-2712-458

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Twi, Ahʋna, Ga, Dangme, Nzema, Frafra nɛ Dagaare kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ videowaa Twi, Ahʋna nɛ Ga kʋnʋmɩŋ taa. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖɩmaɣ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ ɛzɩ 60 mbʋ yɔ nɛ ɖitiyiɣni ɖɔɖɔ Bibl tɔm takayɩsɩ tɔɔnɩwaa kudokiŋ sakɩyɛ agbaa wena awɛ Kana ɛjaɖɛ taa yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.