Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kɔŋgo

75, 13e Rue, Q. Industriel

LIMETE

KINSHASA

KƆŊGO

+243 81-555-1000

+243 99-818-9791

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:30 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Feŋuu Tilimiye kʋnʋmɩŋ 7 taa nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ ɖɔɖɔ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ 27 taa. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖitiyiɣni tɔm susuu wondu tɔɔnɩwaa 1 670 agbaa wena acɛzɩ 3 000 yɔ Kɔŋgo Kinsaasaa ɛjaɖɛ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.