Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Itaalii

Congregazione Cristiana Dei Testimoni di Geova

Via della Bufalotta 1281

I-00138 ROME RM

ITAALII

+39 06-872941

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ, ɖɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ videowaa Itaalii kʋnʋŋ nɛ peeɖe tandamaa kʋnʋŋ taa. Ðɩcɔŋnɩ Itaalii nɛ ajɛɛ lɛɛna taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa wena acɛzɩ 3 000 yɔ, a-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.