Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Ikrɛɛnɩ

Lvivska Street 64

Briukhovychi

79491 LVIV

IKRƐƐNƖ

+38 032-240-9200

+38 093-725-3332 (Tɔm pɔzʋʋ mayaɣ)

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:30

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ agbaa wena acɛzɩ 1 700 yɔ, a-taa yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩcɔŋnɩ ɖɔɖɔ Kewiyaɣ kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ yɔɔ Ikrɛɛnɩ ɛjaɖɛ taa. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Ikrɛɛnɩ kʋnʋŋ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.