Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Hɔŋgirii

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HƆŊGIRII

+361 401-1100

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 9:00 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:00 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 15

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa 280 wena awɛ Hɔŋgirii, nɛ agbaa lɛɛna wena ayɔɔdʋʋ Hɔŋgirii kʋnʋŋ Slovaquie nɛ Ukraine ajɛɛ taa yɔ, a-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Hɔŋgirii nɛ Lovári kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ Hɔŋgirii kʋnʋŋ taa nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ videowaa Hɔŋgirii tandamaa kʋnʋŋ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.