Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Georgie

Aerodromis Dasahleba 13th Street, No. 10

TBILISI, 0182

GEORGIE

+995 32-276-23-59

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:30 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Azéri, Georgie nɛ Kurde (cyrillique masɩ) kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩkpakɩɣ ɖɔɖɔ tɔm tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ videowaa kʋnʋmɩŋ ɩnɩ ɩ-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.