Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Fransɩɩ

2 rue Saint-Hildevert

27400 LOUVIERS

FRANSƖƖ

+33 2-32-25-55-55

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ 9:30 nɛ wɩsɩ wɛlʋʋ 2:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Nɛ ɖɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ Fransɩɩ, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, nɛ Saint-Pierre-et-Miquelon ajɛɛ taa yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.