Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Fɛɛlandɩ

Puutarhatie 60

FI-01300 VANTAA

FƐƐLANDƖ

+358 9-825-885

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ 29 000 yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ Estonie, Fɛɛlandɩ, Lettonie nɛ Lituanie. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ loɖo taa nɛ ɖɩɖɛzɩɣ-sɩ ɖɔɖɔ tandamaa kʋnʋmɩŋ naanza taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.