Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Etiyoopii

Jehovah’s Witnesses, Yeka sub-city, Wereda 12;

House 161 on Kotebe Road; 1 km past

Kotebe College for Teachers Education

ADDIS ABABA

ETIYOOPII

+251 11-660 3611

+251 91-121-3489 (Pɔrtaabɩlɩ)

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:20 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Etiyoopii kʋnʋmɩŋ kagbanzɩ taa. Ðɩcɔŋnɩ Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ yɔɔ Etiyoopii nɛ ajɛɛ wena acɔ-ɖʋ nɛ ata yɔ, a-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.