Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Etaazuunii

Yele nɛ pama ña-hɩɖɛ nɛ ŋwolo nɛ ŋcɔɔ

Pʋcɔ nɛ ŋkpaɣ nʋmɔʋ se ŋwoki nɛ ŋcɔɔ Etaazuunii Betɛɛlɩ taa lɛ, yele nɛ pama ña-hɩɖɛ ne peheyi-ŋ evemiye. Tɩŋnɩ liens waa mba pɛwɛ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ŋyele nɛ pama ña-hɩɖɛ nɛ ŋyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɖenɖe ŋsɔɔlaa se ŋcɔɔ yɔ. Yʋsɩ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔɔ ɖamɩŋ tɩŋa taa evemiye kʋyʋmɖɩyɛ.

Paa ɩɩwɛ ɛyaa ɛzɩma yɔ, pɩʋmʋnaa se iyele nɛ pama mɩ-pʋcɔ nɛ iwolo nɛ ɩcɔɔ Etaazuunii ɛgbɛyɛ piliŋa hɔɔlɩŋ tɩŋa taa.

Ɛyaa tɩtalɩ 20

Ɛyaa talɩ 20 yaa pɛɖɛ pɩ-yɔɔ

Itiyini tɔm lɛɛtʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ se ɩsɔɔlaa se iwolo nɛ ɩcɔɔ Patɛrsɔɔnɩ, Walɩkiili yaa Warwick taa.

Pahɩzɩ cɔʋ tɔm

Tɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ tɔm yɔɔ nɛ ŋheyi se pahɩzɩ cɔʋ tɔm ndʋ ŋŋmawa yɔ.

Patɛrsɔɔnɩ

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATƐRSƆƆNƖ NY 12563

ETAAZUUNII

+1 845-306-1000

Cɔʋ

Pʋcɔ nɛ ŋkpaɣ nʋmɔʋ se ŋwoki nɛ ŋcɔɔ lɛ, ɖitendi-ŋ tɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ ŋtiyini tɔm.

Hodo piwolo Kemeɣa

8:00 piwolo 11:00 nɛ 13:00 piwolo 16:00.

Alɩwaatʋ ñɩɣtʋ 2

Tɔm kɩcɛyɩtʋ

Peeɖe palakɩ ɖa-takayɩsɩ taa fotonaa nɛ anjaʋwaa, videowaa nɛ tɔm kɩnɩnɩtʋ. Paacɔʋnɩ-mɩ lɛ, pakaɣ yɔɔdʋʋ sukulinaa palakɩ peeɖe yɔ pɔ-tɔm.

Walɩkiili

900 Red Mills Rd.

WALƖKIILI NY 12589

ETAAZUUNII

+1 845-744-6000

Cɔʋ

Pʋcɔ nɛ ŋkpaɣ nʋmɔʋ se ŋwoki nɛ ŋcɔɔ lɛ, ɖitendi-ŋ tɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ ŋtiyini tɔm.

Hodo piwolo Kemeɣa

8:00 piwolo 11:00 nɛ 13:00 piwolo 16:00.

Alɩwaatʋ ñɩɣtʋ 2

Tɔm kɩcɛyɩtʋ

Palakɩ takayɩsɩ nzɩ peeɖe paa pɩnaɣ ŋga yɔ, sɩcɛzɩ miliiyɔɔwaa 25. Peteyiɣni takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ 360 taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ pilinzi taa. Petiyiɣni ɖɔɖɔ takayɩsɩ Yehowa aseɣɖe Tɩnaa agbaa wena Etaazuunii, Kanadaa nɛ Caribbeantaa yɔ, acɛzɩ 15 000.

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

ETAAZUUNII

+1 845-​524-​3000

Cɔʋ

Pakaɣ paɣzʋʋ cɔʋ Warwick taa Hodo 3 avril 2017 wiye. Pʋcɔ nɛ ŋkpaɣ nʋmɔʋ se ŋwoki nɛ ŋcɔɔ lɛ, ɖitendi-ŋ tɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ ŋtiyini tɔm.

Hodo piwolo Kemeɣa

8:00 nɛ piwolo 16:00.

(ña-maɣmaɣ ŋcɔʋna)

8:00 nɛ piwolo 11:⁠00 nɛ 13:00 nɛ piwolo 16:00.

(Pɔcɔʋnɩ-ŋ)

Tɔm kɩcɛyɩtʋ

ña-maɣmaɣ ŋcɔʋna

  1. Bibl nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ. Pɩyɔɔdʋʋ Biblwaa mba patɩtɔyɩ yɔ pɔ-tɔm nɛ pɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma pohuuzi Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ paa ɛyaa ɩɩñaɣ pana siŋŋ se pahɩzɩ-ɖɩ yɔ. Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ ɖɔɖɔ wɩlɩɣ Biblwaa mba patɩtɔyɩ yɔ pa-taa lalaa nɛ Bibl yɔɔ tɔm lɛɛtʋ.

  2. Samaɣ ŋga paya-kɛ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ fezuu taa ñɩm ndɩ ndɩ mbʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛna yɔ. Anjaʋnaa, fotonaa, ɛyaa kajalaɣ mba wɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa wɩlɩɣ tɔm, eɖiyi-kɛ nɛ ɛñɔɔzɩ-kɛ pazɩ pazɩ se kala ɛ-sɔɔlɩm yɔ.

  3. Ɛgbɛyɛ piliŋa sɔsɔɔ​—Palɩzɩ tisuu nɛ pawɩlɩ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ tʋmɩyɛ nɖɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ tɛ Kɔɔmiitewaa lakɩ nɛ pasɩɣnɩ Yehowa Aseɖe Tɩnaa se pɔɖɔ Bibl paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se pekpeɣliɣ ɖama, pala kpɛlɩkɩyaa nɛ pɔtɔkɩ fezuu taa tɔɔnaɣ nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ.

Pɔcɔʋnɩ-ŋ

Cɔʋ pʋnɛ pɩkpakɩɣ cɛcɛsɩ 20 nɛ pɩyɔɔdʋʋ tʋma wena palakɩ Warwick taa yɔ, a-tɔm.

Kpaɣ cɔʋ takayaɣ