Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Croatie

Štrokinec 28

HR-10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

CROATIE

+385 1-37-95-001

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Ðɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa cɔŋnɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ agbaa 60 taa Croatie nɛ agbaa 15 taa Bosnie-Herzégovine yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩɖɛzɩɣ ɖɔɖɔ Bibl tɔm takayɩsɩ Bosnie kʋnʋŋ taa, Croatie kʋnʋŋ taa nɛ Croatie tandamaa kʋnʋŋ taa. Mba pɔkɔŋ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ mbʋ mbʋ pɩtɔzʋʋ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ kaapaɣzɩ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣaɣ se Yougoslavie yɔ, ɖɩ-taa yɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma minziiki kɔnɩ samtʋ Yehowa yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.