Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Caama

Jehovas Zeugen

Am Steinfels 1

65618 SELTERS

CAAMA

+49 6483-41-0

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Ða-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Selters, Caama ɛjaɖɛ taa yɔ, ɖɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ Autriche, Caama, Liechtenstein, Luxembourg nɛ Suisse ajɛɛ taa yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Wondu ndɩ ndɩ, ndʋ tɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ paɣzɩ Erɔɔpɩ hɛkʋ taa kiŋ yɔ, tɩwɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ taa cɩnɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-tʋ ɛyaa mba pɔkɔŋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩlakɩ Bibl tɔm takayɩsɩ nɛ ɖitiyiɣni agbaa wena acɛzɩ 16 000 yɔ, ajɛɛ 51 taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.