Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Arzentiini

Roseti 1084

C1427BVV CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES

ARZENTIINI

+54 11-3220-5900

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 4:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 3

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ Arzentiini tandamaa kʋnʋŋ taa nɛ kʋnʋmɩŋ naanza lɛɛŋ taa. Ðɩlakɩ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ, hatʋ cabɩ takayɩsɩ, traktɩwaa nɛ tɔm susuu wondu lɛɛtʋ ndʋ palakɩnɩ tʋmɩyɛ Arzentiini nɛ Uruguay yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.