Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Arzentiini

Roseti 1084

C1427BVV CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES

ARZENTIINI

+54 11-3220-5900

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 4:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 3

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ Arzentiini tandamaa kʋnʋŋ taa nɛ kʋnʋmɩŋ naanza lɛɛŋ taa. Ðɩlakɩ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ, hatʋ cabɩ takayɩsɩ, traktɩwaa nɛ tɔm susuu wondu lɛɛtʋ ndʋ palakɩnɩ tʋmɩyɛ Arzentiini nɛ Uruguay yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.