Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Afrika hadɛ kiŋ

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

AFRIKA HADƐ KIŊ

+27 11-761-1000

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 7:45 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Ðɩlakɩ takayɩsɩ sɔsɔsɩ, fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ, hatʋ cabɩ takayɩsɩ nɛ traktɩwaa kʋnʋmɩŋ 121 nɛ ɖitiyiɣni agbaa wena acɛzɩ 12 000 mbʋ yɔ, ajɛɛ 11 taa. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ 20 taa. Ðɩɖʋʋ nesi kewiyaɣ kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ ajɛɛ 42 taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.