Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Aŋgoolaa

Rua de Talatona N°1 (Próximo da Angola Telecom)

LUANDA SUL

AŊGOOLAA

+244 222-460-192

+244 222-460-211

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 45

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ ɩnɛ ɩ-taa: Chokwe, Kikongo, Kimbundu, Ngangela, Nyaneka nɛ Umbundu. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ ɖitiyiɣni fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ ɛzɩ miiliyɔɔ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ agbaa wena acɛzɩ 1 000 yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.