Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Pɛlɩzɩkɩ

Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses

rue d’Argile-Potaardestraat 60

B-1950 KRAAINEM

PƐLƖZƖKƖ

+32 2-782-00-15

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋma yɔɔ Pɛlɩzɩkɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛyaa kɔŋ ɖa-tʋma ɖɩlaɖɛ taa lɛ, ɖɩwɩlɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ mbʋ mbʋ pɩtɔzʋʋ-ɖʋ ɛzɩma ɖa-tʋmɩyɛ kaapaɣzɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.