Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Ɛsɩpaañɩ

Testigos Cristianos de Jehová

Ctra. M-108 Torrejón-Ajalvir, km. 5

28864 AJALVIR (MADRID)

ƐSƖPAAÑƖ

+34 918-879-700

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:30 nɛ ŋwolo 12:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:30 nɛ ŋwolo 4:30

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ ɛnɛ ɩ-taa: Basque, Catalan, Galicien, Ɛsɩpaañɩ, Ɛsɩpaañɩ tandamaa kʋnʋŋ, nɛ Valencien. Ðɩlakɩ ɖɔɖɔ yʋlʋmaa takayɩsɩ (Braille) Ɛsɩpaañɩ kʋnʋŋ taa. Mba pɔkɔŋ ɖa-tʋma ɖɩlaɖɛ taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma Yehowa aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ paɣzɩ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩnɩ sɔnɔ yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.