Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Ɛndɩ

927/1 Addevishwanathapura

Rajanukunte

Yelahanka

BANGALORE-KAR 560 064

ƐNDƖ

+91 98-4547-6425

+91 98-4534-8815

+91 96-8611-4293

+91 80-2846-8072

+91 80-2846-8073

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Ɛndɩ kʋnʋmɩŋ 18 taa. Ðɩlakɩ takayɩsɩ Ɛndɩ kʋnʋmɩŋ 24 taa. Ðiwokini takayɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa wena awɛ Ɛndɩ nɛ ajɛɛ lɛɛna nakʋ taa yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.