Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Équateur

Sociedad de Estudiantes de la Biblia - Testigos de Jehová

Kilometer 23,5 via a la Costa (mɛtanaa 600 pʋcɔ nɛ ŋtalɩ péage)

GUAYAQUIL

ÉQUATEUR

+593 4-371-2720

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:30 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ Cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa wena acɛzɩ 900 yɔ, a-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Quichua kʋnʋŋ maɣmaɣ, Quichua kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ, shuar kʋnʋŋ nɛ pɩtasɩnɩ Équateur tandamaa kʋnʋŋ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.