Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Pɩnaɣ taa ɖe-kigbeɣliŋ

Pɩnaɣ taa ɖe-kigbeɣliŋ

Video cikpeluu kʋnɛ palɩzɩ-kʋ nɛ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa video ŋgʋ payaɣ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa—Ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ yɔ, kɩ-taa