Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ajɛɛ kigbeɣluu yɔɔ tɔm

Ajɛɛ kigbeɣluu yɔɔ tɔm

Ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ, palɩɣnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ powoki ajɛɛ kigbeɣliŋ taa nɛ pakpakɩɣ kɩyakɩŋ cabɩ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl nɛ panɩɣ ɖɔɖɔ Krɩstʋ ñɩma koobiɖe leleŋ.