Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ palakɩ ɖe-kigbeɣliŋ taa?

Ɛbɛ palakɩ ɖe-kigbeɣliŋ taa?

Alɩwaatʋ ndʋ ŋwoki Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu nakʋyʋ taa yɔ, na mbʋ pɩɖaŋɩ-ŋ yɔ.