Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Filim hɔɔlʋʋ nakʋyʋ: «Ðʋzɩ ña-nʋmɔʋ Yehowa nesi tɛɛ»

Filim hɔɔlʋʋ nakʋyʋ: «Ðʋzɩ ña-nʋmɔʋ Yehowa nesi tɛɛ»

Politiki nɛ ñam ñam lakasɩ nasɩyɩ lɩ egeetiye naɖɩyɛ taa lɛ, na mbʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ lɩzaa se kɩlakɩ yɔ.