Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ðiwolo kigbeɣluu sɔsɔʋ

Ðiwolo kigbeɣluu sɔsɔʋ

Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ ɩɩnaɣ se pakpaɣnɩ le, ɛlɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ se: ‘Taalɔ lidaʋ.’ Kigbeɣluu sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɣ labʋ sɛmɩɩyɔ yɔ, kɩkaɣ-ɖʋ wɩlɩɣ mbʋ ɖɩla nɛ ɖihiɣ koboyaɣ sɔnɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ.