Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlʋkɩ Yuda mba ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ / Ɛgbɛyɛ / Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlʋkɩ Yuda mba ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ?

Aayɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ Krɩstʋ ñɩma mba petisiɣ Bibl wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ. Paa Ɛsɔ sɛtʋ agbaa naayɛ ɩwɩlɩɣ se Yuda mba kpeɣliɣ nɛ papɩsɩ ɛjaɖɛ Palɛstiini yɔ, pɩkɛnɩ Bibl taa natʋ tɔm yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa titisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Petitisi se toovenim taa lɛ, pɔyɔɔdɩ ɖoli Bibl taa se Yuda mba kaɣ pa-tɩ kpeɣluu nɛ papɩsɩ ɛjaɖɛ. Pɩtasɩ lɛ, Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se komina nakʋyʋ yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa ɛyaa kpaɖɩ lalaa. Feŋuu Tilimiye; takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɩlɩɣ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ yɔ, kaayɔɔdɩ kpayɩ se: “Yuda mba ɛjaɖɛ yɔɔ lʋbʋ tɔm natʋyʋ tɩlɩɩnɩ Bibl taa.”

Takayaɣ ŋga payaɣ se Encyclopædia Britannica yɔ, kɔyɔɔdaa se Yuda mba ɛjaɖɛ yɔɔ lʋbʋ ɛgbɛyɛ kɛnɩ “Yuda mba ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlʋkɩ se ɖɩɖʋ Yuda mba ɛjaɖɛ Palɛstiini yɔ.” Politiki lɩmaɣza nɛ Ɛsɔ sɛtʋ lɩmaɣza yɔɔ paɖʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩɖʋʋ nesi Yuda ɛjaɖɛ yɔɔ lʋbʋ ɛgbɛyɛ nɛ ɖɩ-Ɛsɔ sɛtʋ lɩmaɣza nɛ paaɖʋʋ ɖɔɖɔ pɔ-nɔsɩ ɖɩ-tɛ politiki tʋma taa.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩɩɖʋʋ ɖɩ-nɔɔ politiki tɔm taa kaaʋ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩɖʋʋ ɖɩ-nɔɔ ɖɔɖɔ Yuda ɛjaɖɛ yɔɔ lʋbʋ ɛgbɛyɛ tɔm taa. Ɛyaa sakɩyɛ sɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se paaɖʋʋ pɔ-nɔsɩ politiki tɔm taa kaaʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, panazɩ-wɛ siŋŋ ajɛɛ naayɛ taa, ɛlɛ petitisi nɛ pala politiki. Ða-taa tɛma se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeke koŋ kaɣnɩ kɔnʋʋ tam tam laŋhɛzɩyɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ komina nakʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ fɛyɩnɩ ɖoŋ se ɖɩla mbʋ.

Paa ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩwɛɛ yɔ, pañaŋ paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋwa se poluzi pa-tɩ komina tɛɛ yɔ. Paakaɖɩɣnɩ komina ñʋndɩnaa nɛ paalakɩ yaa paaɖʋʋ nesi yoŋ.