Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ Yesu yɔɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ Yesu yɔɔ?

Ɛɛɛ. Ðitisiɣ Yesu yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa se: “Mɛnkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu. Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:6) Ðitisiɣ se Yesu lɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ e-wezuu ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ, nɛ ɛlaa se ɛya ɛyaa ñʋŋ. (Maatiyee 20:28) Ɛ-sɩm nɛ e-femtu haɣ nʋmɔʋ mba petisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ se pɛwɛɛnɩ wezuu maatɛŋ. (Yohanɛɛsɩ 3:16) Ðitisiɣ ɖɔɖɔ se Yesu ɖiɣni Kewiyitu tɔɔʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga kɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ka-taa nɛ pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛkaɣ yebu nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. (Natʋ 11:15) Paa mbʋ yɔ, ɖɩsɩɣ Yesu e-lone taa ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, se: “Caa kɩlɩ-m” (Yohanɛɛsɩ 14:28) Pʋyɔɔ ɖɩɩsɛɣ Yesu, nɛ ɖɩɩkpakɩɣ-ɩ se ɛnʋ ɛkɛnɩnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.