Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ Yesu yɔɔ?

Ɛɛɛ. Ðitisiɣ Yesu yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdaa se: “Mɛnkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu. Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:6) Ðitisiɣ se Yesu lɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ e-wezuu ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ, nɛ ɛlaa se ɛya ɛyaa ñʋŋ. (Maatiyee 20:28) Ɛ-sɩm nɛ e-femtu haɣ nʋmɔʋ mba petisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ se pɛwɛɛnɩ wezuu maatɛŋ. (Yohanɛɛsɩ 3:16) Ðitisiɣ ɖɔɖɔ se Yesu ɖiɣni Kewiyitu tɔɔʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga kɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ka-taa nɛ pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛkaɣ yebu nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. (Natʋ 11:15) Paa mbʋ yɔ, ɖɩsɩɣ Yesu e-lone taa ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, se: “Caa kɩlɩ-m” (Yohanɛɛsɩ 14:28) Pʋyɔɔ ɖɩɩsɛɣ Yesu, nɛ ɖɩɩkpakɩɣ-ɩ se ɛnʋ ɛkɛnɩnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.