Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ petisiɣ yɔ tɩ-taa natʋyʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ petisiɣ yɔ tɩ-taa natʋyʋ?

Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ, tɩ-tɩŋa tɩlɩnɩ Bibl taa. Pʋyɔɔ lɛ, ye ɖɩɖaɣnɩ Masɩ nasɩyɩ taa nɩʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ɖɩlɛɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛzɩma ɖɩɖaɣnɩ sɩ-taa nɩʋ yɔ. *

Lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Aduwa 4:​18 taa yɔ: “Ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nʋmɔʋ ñɩlɩsɩɣ ɛzɩ mintʋsʋʋ yɔ, kɩɖɔŋ paɣlʋʋ nɛ kɩñɩlɩsɩɣ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ wɩsɩ taa.” Ɛzɩ tɛʋ feŋuu nɛ wɩsɩ lɩɣ pazɩ pazɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ñandɩɣ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ yeki nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɖɩnɩɣ Bibl taa toovenim tɔm taa alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. (1 Pɩyɛɛrɩ 1:​10-​12) Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ pɩla mbʋ tuda kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa.​—Danɩyɛɛlɩ 12:4.

Ɛzɩma ɖɩlɛɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖitisiɣ yɔ nabʋyʋ taa yɔ, pɩtɩmʋna se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ yaa pɩcɛyɩ-ɖʋ. Caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa nabɛyɛ ɖɔɖɔ taanɩɩ natʋ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ nɛ paawɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ, nɛ pɩɩpɔzaa se pɔñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza.

  • Moyizi kaaha ɛ-tɩ se ɛyakɩ Izrayɛɛlɩ piya ñʋʋ, ɛlɛ pɩɩpɔzaa se pɩnzɩ 40 ɩtasɩ ɖɛʋ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛyakɩ sɩ-ñʋʋ yɔ tɩtalɩ.​—Tʋma Labʋ 7:​23-​25, 30, 35.

  • Apostoloowaa taanɩɩ natʋ tɔm ndʋ tɩyɔɔdaɣ Mesiya sɩm nɛ e-femtu tɔm yɔ tɩ-taa.​—Izaayii 53:​8-​12; Maatiyee 16:21-​23.

  • Kajalaɣ Krɩstʋ mba nabɛyɛ kaawɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ “[Yehowa] kɩyakʋ” kɔmtʋ yɔɔ.​—2 Tesalooniiki 2:​1, 2.

Ɛsɔ ñɔɔzɩ ɛyaa mba pa-lɩmaɣza pʋwayɩ, nɛ ɖɩtɩmɩɣ se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ mbʋ ɖɔɖɔ ɖɔ-hɔɔlʋʋ taa.​—Yakubu 1:5.

^ tay. 2 Ye ɖɩtasɩ nɩʋ Bibl wɩlɩtʋ natʋyʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ nɛ ɖɩla lɛɣzɩtʋ yɔ, ɖɩɩñakɩ pana se ɖɩmɛsɩ-tʋ. Ɛlɛ ɖɩmaɣ-tʋ ɖa-takayɩsɩ taa se ɛyaa ɩtɩlɩ-tʋ. Kɩɖaʋ yɔ: Wolo BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE Watchtower yɔɔ nɛ ŋma Compréhensions affinéestɔm ɖɩñɩnɩyɛ taa.