Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ na?

Aayɩ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩpɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ. Sɔɔlɩm haɖɛ yekina nɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa. Mba palakɩ sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ yɔ, paawɩlɩɣ lalaa mbʋ peɖiɣni haʋ yɔ. Ɛbɛ payaɣ se hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩpɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ?

Paɣtʋ ndʋ paaha caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ pɔzaɣ se paa Izrayɛɛlɩ pɩɣa ŋga lɛ, katayɩ ka-ñɩm taa tam hiu nɛ kakpaɣ hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ nɛ kaha. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ. Ɛlɛ Bibl yɔɔdʋʋ kpayɩ kpayɩ se Moyizi paɣtʋ ndʋ tɩsɩ tɩnaɣ nɛ pɩkpɛndɩnɩ tɩ-taa ndʋ tɩpɔzaɣ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se Krɩstʋ ñɩma ɩtasɩ tɩ-yɔɔ ɖɔm.​—Ebree 7:​5, 18; Koloosi 2:​13, 14.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩpɔzʋʋ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ yaa paapɔzʋʋ liidiye, ɛlɛ ɛzɩ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma kaalabʋ yɔ, patɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ naalɛ yɔɔ nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: pa-maɣmaɣ palakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma nɛ paapɔzʋʋ se pɛhɛyɩ-wɛ nɛ palakɩ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm haɖɛ.

Ðɩɖɔŋ lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ Krɩstʋ mba yɔ, ɩ-yɔɔ se: “Paa weyi lɛ ɛha ɛzɩ ɛmaɣzʋʋ ɛ-taa yɔ, pɩtaakɛnɩ laŋɩyɛ lɩʋ yaa kɩjɛyʋʋ; mbʋ yɔ: Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣ nɛ laŋɩyɛ leleŋ yɔ.”​—2 Kɔrɛntɩ 9:7.