Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣni ɛyaa filimwaa nabɛyɛ, takayɩsɩ nasɩyɩ yaa hendu natʋyʋ yaa we?

Aayɩ. Ðɛ-ɛgbɛyɛ ɛɛtazɩɣ filimwaa, takayɩsɩ nɛ hendu ndɩ ndɩ taa se ɖɩna ndʋ tɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ ɖikizini-tʋ ɛgbɛyɛ taa mba. Ɛbɛ yɔɔ?

Bibl seɣtiɣ paa anɩ se ɛfalɩsɩ ɛ-maɣzɩm nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛtɩlɩ mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.—Ebree 5:14.

Bibl haɣ paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ Krɩstʋ tʋ nɛ ɛna se aleɣya wena ɛcaɣ labʋ yɔ, awɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ. * Ɛzɩ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩla “mbʋ piɖeɣni Kɩbaɣlʋ yɔ.”​—Efɛɛzɩ 5:10.

Bibl wɩlɩɣ se hɔŋ ñʋndɩnaa wɛnɩ ɖoŋ hɔʋ taa, nɛ pʋyɔɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza se pataala aleɣya naayɛ pɔ-hɔʋ taa. (1 Kɔrɛntɩ 11:3; Efɛɛzɩ 6:1-4) Pa-wayɩ lɛ, nɔɔyʋ tatasɩ wɛnʋʋ waɖɛ se ekizini lɛlʋ filimwaa nabɛyɛ, hendu natʋyʋ yaa aleɣya naayɛ se afɛyɩ ɖeu se ɛgbɛyɛ taa mba ɩlabɩ-yɛ.​—Galaatɩ 6:5.

^ tay. 4 Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ: Bibl paɣtʋ kaɖɩɣnɩ mbʋ payɩ piseɣtiɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ puuyaɣ lakasɩ yɔ.​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10-13; Efɛɛzɩ 5:3; Koloosi 3:8.