Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣni ɛyaa filimwaa nabɛyɛ, takayɩsɩ nasɩyɩ yaa hendu natʋyʋ yaa we?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kiziɣni ɛyaa filimwaa nabɛyɛ, takayɩsɩ nasɩyɩ yaa hendu natʋyʋ yaa we?

Aayɩ. Ðɛ-ɛgbɛyɛ ɛɛtazɩɣ filimwaa, takayɩsɩ nɛ hendu ndɩ ndɩ taa se ɖɩna ndʋ tɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ ɖikizini-tʋ ɛgbɛyɛ taa mba. Ɛbɛ yɔɔ?

Bibl seɣtiɣ paa anɩ se ɛfalɩsɩ ɛ-maɣzɩm nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛtɩlɩ mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.—Ebree 5:14.

Bibl haɣ paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ Krɩstʋ tʋ nɛ ɛna se aleɣya wena ɛcaɣ labʋ yɔ, awɛ ɖeu yaa afɛyɩ ɖeu Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ. * Ɛzɩ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩla “mbʋ piɖeɣni Kɩbaɣlʋ yɔ.”Efɛɛzɩ 5:10.

Bibl wɩlɩɣ se hɔŋ ñʋndɩnaa wɛnɩ ɖoŋ hɔʋ taa, nɛ pʋyɔɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza se pataala aleɣya naayɛ pɔ-hɔʋ taa. (1 Kɔrɛntɩ 11:3; Efɛɛzɩ 6:1-4) Pa-wayɩ lɛ, nɔɔyʋ tatasɩ wɛnʋʋ waɖɛ se ekizini lɛlʋ filimwaa nabɛyɛ, hendu natʋyʋ yaa aleɣya naayɛ se afɛyɩ ɖeu se ɛgbɛyɛ taa mba ɩlabɩ-yɛ.Galaatɩ 6:5.

^ tay. 4 Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ: Bibl paɣtʋ kaɖɩɣnɩ mbʋ payɩ piseɣtiɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ puuyaɣ lakasɩ yɔ.Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:10-13; Efɛɛzɩ 5:3; Koloosi 3:8.