Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa woki ɖɔkɔtɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa woki ɖɔkɔtɔ?

Ɛɛɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ kɔ nɛ pɔsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɔkɔtɔnaa ɩwaa pa-kʋdɔmɩŋ. Pɩsa nɛ ɖɩcɔnɩ ɖo-tomnaɣ yɔɔ camɩyɛ nɛ kɛwɛɛ alaafɩya lɛ, nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖiwolo ‘fɛɖaa’ tɛ. (Luka 5:31) Toovenim lɛ, ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ tʋ Luka yɔ, sɔnɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ kɛ ɖɔkɔtɔnaa.—Koloosi 4:14.

Ɛlɛ ɖikiziɣ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi ɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ calɩm ɖʋʋ mbʋ yɔ; ɖɩtɩsɔɔlɩ se paɖʋ-ɖʋ pʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl kizaa se ɖɩtaatɔɔ calɩm. (Tʋma Labʋ 15:20) Mbʋ ɖɔɖɔ Bibl tɩsɔɔlɩ se ɖɩtɩŋnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi ɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ, ɩ-yɔɔ se ɖɩwaa ɖa-kʋdɔŋ.—Galaatɩ 5:19-21.

Ɛlɛ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ sakɩyɛ ɩɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila. Paa mbʋ yɔ, paa weyi pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛsɔɔlaa se patɩŋna nɛ pawaa ɛ-kʋdɔmɩŋ yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ, kɔyɛ yaa kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔʋ ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ tisiɣ se ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tʋ lɛlʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi-kʋ.—Galaatɩ 6:5.