Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa woki ɖɔkɔtɔ?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa woki ɖɔkɔtɔ?

Ɛɛɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ kɔ nɛ pɔsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɔkɔtɔnaa ɩwaa pa-kʋdɔmɩŋ. Pɩsa nɛ ɖɩcɔnɩ ɖo-tomnaɣ yɔɔ camɩyɛ nɛ kɛwɛɛ alaafɩya lɛ, nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖiwolo ‘fɛɖaa’ tɛ. (Luka 5:31) Toovenim lɛ, ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ tʋ Luka yɔ, sɔnɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ kɛ ɖɔkɔtɔnaa.—Koloosi 4:14.

Ɛlɛ ɖikiziɣ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi ɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ calɩm ɖʋʋ mbʋ yɔ; ɖɩtɩsɔɔlɩ se paɖʋ-ɖʋ pʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl kizaa se ɖɩtaatɔɔ calɩm. (Tʋma Labʋ 15:20) Mbʋ ɖɔɖɔ Bibl tɩsɔɔlɩ se ɖɩtɩŋnɩ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ weyi ɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ yɔ, ɩ-yɔɔ se ɖɩwaa ɖa-kʋdɔŋ.—Galaatɩ 5:19-21.

Ɛlɛ kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔŋ sakɩyɛ ɩɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila. Paa mbʋ yɔ, paa weyi pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛsɔɔlaa se patɩŋna nɛ pawaa ɛ-kʋdɔmɩŋ yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ, kɔyɛ yaa kʋdɔmɩŋ waʋ nʋmɔʋ ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ tisiɣ se ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tʋ lɛlʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi-kʋ.—Galaatɩ 6:5.