Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ Protestant waa yaa we?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnɩ Protestant waa yaa we?

Aayɩ. Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩkɛ Krɩstʋ mba, ɛlɛ ɖɩɩkpakɩɣ ɖa-tɩ se ɖɩkɛ Protestant waa. Ɛbɛ yɔɔ?

Palɩzɩ pɩ-taa se Protestant waa kɛnɩ “Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena akaɖɩɣnɩ Roma Katooliki cooci yɔ.” Pɩkɛ toovenim se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa iitisiɣ Katooliki cooci wɩlɩtʋ yɔɔ, ɛlɛ lɩmaɣza wena akɔŋ yɔ a-yɔɔ lɛ, ɖɩɩkpakɩɣ ɖa-tɩ se ɖɩkɛnɩ Protestant waa:

  1. Protestant waa wɩlɩtʋ sakɩyɛ kaɖɩɣnɩ ndʋ ɖeyi ɖeyi Bibl wɩlɩɣ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Bibl wɩlɩɣ se “Ɛsɔ kɛ kʋyʋm” ɛtɩkɛ Trinita. (1 Timootee 2:5; Yohanɛɛsɩ 14:28) Bibl wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ kɩwɛɛkɩm laɖaa kpaagbaa ɖɩzʋʋ, kɩtɩyɔɔdɩ se ɛɖʋʋ-wɛ miŋ maatɛŋ taa.​—Keɣa 36:9; 2 Tesalooniiki 1:9.

  2. Ðɩɩkaɖɩɣnɩ Katooliki cooci nɛ ɖɩɩlʋkɩ se Katooliki cooci yaa cooci nakʋyʋ ɛlɛɣzɩ kɩ-wɩlɩtʋ. Ɛlɛ ɖisusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩsɩnɩ ɛyaa lalaa nɛ petisi tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. (Maatiyee 24:14; 28:19, 20) Ðɩɩñakɩ pana se ɖɩlɛɣzɩ cooci nakʋyʋ wɩlɩtʋ, ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ laŋa kɩbana tɩnaa Ɛsɔ nɛ Bibl pɔ-yɔɔ toovenim tɔm.​—Koloosi 1:​9, 10; 2 Timootee 2:​24, 25.