Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yaa we?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yaa we?

Aayɩ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩkɛ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci. Ɛlɛ ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma mba pañakɩ pana se patɩŋ Yesu Krɩstʋ nɩŋgbanzɩ taa nɛ ɖe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-wɩlɩtʋ yɔ.

Ɛbɛ payaɣ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci?

Ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ mbʋ payaɣ se mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ wena akɩlɩ tɔyʋʋ yɔ, a-tɔm nɛ ɛzɩma awɩlɩɣ se ɖɩtɩkɛ mɛɛsaɣ tɛɛ cooci yɔ, a-tɔm.

  • Nabɛyɛ maɣzɩɣ se pɩkɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ yaa nɖɩ ɖɩ-wɩlɩtʋ kaɖɩɣnɩ coocinaa lalaa yɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩkɛnɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ. Ɛlɛ ɖɩtɩŋɩɣ kajalaɣ Krɩstʋ mba Ɛsɔ sɛtʋ nɩŋgbanzɩ taa ɛzɩ pamaʋ-tʋ Bibl taa yɔ. (2 Timootee 3:​16, 17) Ðɛ-ɛzɩdaa lɛ, Bibl pɩmʋnaa se kɩwɩlɩ-ɖʋ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ, Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa.

  • Nabɛyɛ maɣzɩɣ se mɛɛsaɣ tɛɛ cooci kɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɛyʋ ɖiyiɣ nɛ ɖɩkɔŋnɩ kaɖɛ ɛyaa yɔɔ yɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ se ɛnʋ lɛ pa-ñʋʋdʋ. Ɛlɛ ɖɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ Yesu maɣmaɣ wɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩŋ yɔ, tɩ-yɔɔ se: “Tɔm sɩnɖʋ [yaa ñʋʋdʋ] kʋyʋm koŋ ɩwɛna, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ.”​—⁠Maatiyee 23:10.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɩkɛnɩ cooci ŋgʋ kɩkɔŋnɩ kaɖɛ ɛyaa yɔɔ yɔ, ɛlɛ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ wazɩɣ pa-maɣmaɣ nɛ lalaa. Ðɩkpaɣ ɛzɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ mbʋ yɔ, ɖɩsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ palɩɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa paawɛɛ yɔ ɛzɩ tabakʋʋyaɣ ñɔʋ nɛ sʋlʋm kpaŋʋʋ mbʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩwɛnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ mba paasɩŋ kalʋʋ yɔ, nɛ tɩwazɩɣ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ se patɩlɩ kalʋʋ nɛ maʋ. Ðɩlabɩ ɖʋtʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩsɩɣnɩ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ. Ðɩñakɩ pana siŋŋ se ɖe-wezuu caɣʋ ɛwazɩ lalaa ɛzɩ Yesu pɔzʋʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ.​—⁠Maatiyee 5:​13-​16.