Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩyaɣ pe-kediɣzisi lone se cooci?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩyaɣ pe-kediɣzisi lone se cooci?

 Bibl taa lɛ, Hela tɔm piye nɖɩ nabɛyɛ ɖɛzɩɣ-ɖɩ se “cooci” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “cejewiye” yaa ɛyaa mba pekpeɣliɣ nɛ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ nɛ pɩtɩkɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pekpeɣliɣ yɔ.

 Ðɩkpaɣ Kɩɖaʋ kʋnɛ: Alɩwaatʋ ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ maɣaɣ takayaɣ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Room ɛjaɖɛ taa yɔ, etiyini ɛ-sɛtʋ Akiila nɛ ɛ-halʋ Prisiila nɛ pɩtɛ lɛ ɛtɔ se: “ɩsɛɛ ɖɔɖɔ Cooci ŋgʋ kɩwɛ pa-ɖɩɣa taa yɔ.” (Roma 16:5, Segond ) Pɩtɩkɛ kpaaŋ ŋgʋ kɩ-taa pekpeɣlaɣ yɔ, Pɔɔlɩ caɣaɣ se patanɩ ɛ-sɛtʋ. Ɛlɛ ɛcaɣaɣ se pɛsɛɛ ɛyaa mba pekpeɣlaɣ peeɖe yɔ. a

 Pʋyɔɔ ɖɩɩyaɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖikpeɣliɣ nɛ ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ se cooci, ɛlɛ ɖɩyaɣ-ɖɩ se “Kewiyaɣ Kpaaŋ.”

Ɛbɛ yɔɔ ɩyaɣ lone nɖɩ se “Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ”?

 Hɩɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩmʋnɩ camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ:

  •   Pɩkɛnɩ kpaaŋ yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa pɩzɩɣ pekpeɣli yɔ

  •   Ðikpeɣliɣ se ɖɩsɛɛ Yehowa, Ɛsɔ weyi ɛ-tɔm Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, nɛ ɖɩlɩzɩɣ ɛ-yɔɔ aseɣɖe, pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ toovenim tɔm.​—Egipiti Lɩʋ 3:15; Izaayii 43:12.

  •   Ðikpeɣliɣ ɖɔɖɔ se ɖɩkpɛlɩkɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga kɔ-tɔm Yesu susaɣ yɔ, kɔ-yɔɔ tɔm.​—Maatiyee 6:9, 10; 24:14; Luka 4:43.

 Pɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ se ŋkɔɔ ɖa-Kpaaŋ ŋgʋ kɩñɔtɩnɩ-ŋ kpam yɔ, kɩ-taa nɛ ña-maɣmaɣ ŋna ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ pe-kediɣzisi yɔ.

a Ðɩnaɣ lɩmaɣzɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ 1 Kɔrɛntɩ 16:19; Koloosi 4:15 nɛ Fileemɔɔ 2 taa.