Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ kɛnɩ Watch Tower Bible and Tract Society?

Ɛbɛ kɛnɩ Watch Tower Bible and Tract Society?

Palɩzɩ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ɛgbɛyɛ pɩnaɣ 1884 taa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa, nɛ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ peeɖe paɣtʋ. Ðɩtɩkɛ tadɩyɛ ɛgbɛyɛ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ palɩzɩɣ Bibl nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ nɛ paɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ yɔ.

Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-kaɖʋwa lɛ “Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ, tɔm wɩlʋʋ, nɛ ɛyaa sɩnʋʋ,” nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, “Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga ka-ñʋʋdʋ kɛ Krɩstʋ Yesu yɔ kɔ-tɔm susuu nɛ kɔ-tɔm wɩlʋʋ ɛyaa.” Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩ-taa yɔ, palɩzɩɣ-wɛ kɩlɩzʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ haɖɛ ɛzɩma nɔɔyʋ laba yɔ ɖɩ-yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ palɩzɩ-ɩ se ɛla tʋmɩyɛ ɖɩ-taa. Ðɩ-taa tʋmlaɖaa nɛ mba pɔcɔŋnɩ tʋma yɔɔ yɔ, paɖʋʋ nesi Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ.

Agbaa lɛɛna wena kominawaa sɩmnɩ-ɖʋ yɔ

Pɩtasɩnɩ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ɛgbɛyɛ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ agbaa lɛɛna wena kominawaa sɩmnɩ-ɖʋ yɔ ajɛɛ sakɩyɛ taa. Tɔm pee “Watch Tower,” yaa “Watchtower,” wɛ agbaa ana a-taa naayɛ hɩla taa. Kʋnʋmɩŋ nɩɩyɩ taa lɛ, pɛɖɛzɩ tɔm pee ana.

Agbaa ana asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla tʋma sakɩyɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ-yɛ yɔ. Nɛ tʋma ana a-taa naayɛ yɔ:

  • Tɔm maʋ nɛ takayɩsɩ lɩzʋʋ. Ðɩlɩzɩ Biblwaa miiliyɔɔwaa 220 mbʋ yɔ nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ ɛzɩ miiliyaarɩwaa 40 mbʋ yɔ. Ðɔ-tɔm susuu wondu wɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 900 yɔ ɩ-taa. Ðɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org sɩɣnɩ ɛyaa nɛ pakalɩɣ Bibl kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 160 yɔ ɩ-taa faaa nɛ paahɛyɩɣ liidiye. Panaɣ ɛzɩma Bibl cosi tɔm ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ. Tɔm ndʋ tɩ-taa lɛɛtʋ yɔ: “Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

  • Tɔm wɩlʋʋ. Ðɩtʋlɩ sukulinaa ndɩ ndɩ mba pa-taa pawɩlɩɣ Bibl taa tɔm yɔ. Kɩɖaʋ yɔ: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩ 9 000 mbʋ yɔ mʋ falɩsʋʋ siŋŋ sukuli ŋgʋ payaɣ se Gileyaadɩ yɔ kɩ-taa kpaɣnɩ pɩnaɣ 1943 taa. Mba powobi sukuli ŋgʋ yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩsɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa nɛ pa-taa lalaa ñaɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ se ɖɩka lila camɩyɛ. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa, pɩkpɛndɩnɩ mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, pamʋʋ falɩsʋʋ kediɣzisi nzɩ ɖɩlakɩ ɖa-agbaa taa yɔ sɩ-taa. Ðɩtʋlɩ ɖɔɖɔ tɔm maʋ nɛ tɔm kalʋʋ sukulinaa nɛ ɖɩlɩzɩ takayaɣ nakɛyɛ kʋnʋmɩŋ 120 taa nɛ kasɩɣnɩ ɛyaa se pɛkpɛlɩkɩɣ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm maʋ.

  • Ɛyaa sɩnʋʋ. Ðɩsɩɣnɩ ɛyaa mba asɛyɩŋ talɩɣ yɔ. Paa pɩtɩɩkɛ asɛyɩŋ weyi ɩlɩɣnɩ ɛyaa maɣmaɣ cɔlɔ, ɛzɩ you ŋgʋ kɩɩlabɩ Ruwandaa pɩnaɣ 1994 taa yɔ yaa asɛyɩŋ lɛɛŋ, ɛzɩ tɛtʋ ñamsʋʋ mbʋ pɩɩlabɩ Hayitii pɩnaɣ 2010 taa yɔ.

Paa ɖɩtɩŋɩɣnɩ agbaa wena kominawaa sɩmnɩ-ɖʋ yɔ a-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ tʋma sakɩyɛ yɔ, pɩtɩkɛ agbaa ana a-ɖoŋ taa ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ pɩkɛnɩ-ɩ sʋʋtʋ se ɛɖɔ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa se posusi nɛ pawɩlɩ ɛyaa tɔm kɩbandʋ yɔ tɩ-yɔɔ. (Maatiyee 24:14; 28:19, 20) Ðɩwɛnɩ tisuu se Ɛsɔ wɛna nɛ ɛɖʋʋ ɖa-tʋmɩyɛ nesi nɛ ɛkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɛlakɩ nɛ ɖɩpaɣlɩɣ.’—1 Kɔrɛntɩ 3:6, 7.