Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Le ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ ɖa-tʋma?

Le ɖɩlɩɣ liidiye yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ ɖa-tʋma?

Video cikpeluu kʋnɛ palɩzɩ-kʋ nɛ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa video ŋgʋ payaɣ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa—Ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ yɔ, kɩ-taa