Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ

Kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ

Video cikpeluu kʋnɛ palɩzɩ-kʋ nɛ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa video ŋgʋ payaɣ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa—Ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ yɔ, kɩ-taa.