Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɖeke kɛnɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɖeke kɛnɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ na?

Mba Ɛsɔ sɛtʋ tɔm cɛyɩ pɛ-ɛzɩdaa siŋŋ yɔ, pɩwɛɛ se pa-taa ɛtɛ se Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɛwɛɛ yɔ, tɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ Yesu. Ye pɩtɩkɛ mbʋ, ɛbɛ yɔɔ patasɩ tɩ-taa wɛʋ yɔ?

Yesu tɩyɔɔdɩ se Ɛsɔ sɛtʋ agbaa yaa nʋmɔŋ weyi iwokini ñʋʋ yabɩtʋ taa yɔ, ɩɖɔ sakɩyɛ ɛzɩ ɛyaa maɣzʋʋ yɔ. Ɛlɛ ɛtɔm se: “Nɔnɔɔ kpɩyɩsaɣ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ sɔɖɩɩɩ yɔ, ŋgʋ kiwokinini ɛyaa wezuu ɖeɖe, nɛ mba panaɣ nɔnɔɔ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, patɩɖɔɔ.” (Maatiyee 7:14) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nawa se pɛwɛ nʋmɔʋ kpɩyɩsaɣ ñɩŋgʋ<uF020>ŋgʋ kɩ-taa, pɩtaakɛ mbʋ yɔ paayeba nɛ pañɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ kaɣ talʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa?

Wiɖiyi ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa nɛ pɛsɛɛ Ɛsɔ kʋɖʋm toovenim tʋ?