Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɖeke kɛnɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ɖeke kɛnɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ na?

Mba Ɛsɔ sɛtʋ tɔm cɛyɩ pɛ-ɛzɩdaa siŋŋ yɔ, pɩwɛɛ se pa-taa ɛtɛ se Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɛwɛɛ yɔ, tɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ Yesu. Ye pɩtɩkɛ mbʋ, ɛbɛ yɔɔ patasɩ tɩ-taa wɛʋ yɔ?

Yesu tɩyɔɔdɩ se Ɛsɔ sɛtʋ agbaa yaa nʋmɔŋ weyi iwokini ñʋʋ yabɩtʋ taa yɔ, ɩɖɔ sakɩyɛ ɛzɩ ɛyaa maɣzʋʋ yɔ. Ɛlɛ ɛtɔm se: “Nɔnɔɔ kpɩyɩsaɣ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ sɔɖɩɩɩ yɔ, ŋgʋ kiwokinini ɛyaa wezuu ɖeɖe, nɛ mba panaɣ nɔnɔɔ ŋga nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, patɩɖɔɔ.” (Maatiyee 7:14) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nawa se pɛwɛ nʋmɔʋ kpɩyɩsaɣ ñɩŋgʋ<uF020>ŋgʋ kɩ-taa, pɩtaakɛ mbʋ yɔ paayeba nɛ pañɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ.