Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ taa takayɩsɩ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ?

Ɛɛɛ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ tisuu se “takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.” (2 Timootee 3:​16) Mbʋ ɛyaa sakɩyɛ yaɣ se Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ nɛ Ɛgbɛyɛ Kɩfaɖɛ yɔ, pɩ-naalɛ pɩkɛnɩnɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa. Ðoŋ ɖoŋ lɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yaɣ Bibl hɔɔlɩŋ ɛnɩ se Ebree Masɩ nɛ Hela Masɩ. Piyeki nɛ ɛyaa ɩɩmaɣzɩɣ se Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa takayɩsɩ pɩnaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, sɩ-taa tɔm ɛɛtasɩɣ wazʋʋ.

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ Krɩstʋ mba Ɛgbɛyɛ Kɩbɩnɖɛ nɛ Ɛgbɛyɛ Kɩfaɖɛ taa takayɩsɩ?

Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛma se “Tɔm ndʋ pama-tʋ lɔndaa yɔ, pama-tʋ ti-kpeekpe se pawɩlɩ-ɖʋ tʋ nɛ ɖihiɣ abalɩtʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ, nɖɩ Takayaɣ Kiɖeɖeɣa haɣ yɔ, nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ.” (Roma 15:4) Ye mbʋ Ebree Masɩ taa tɔm wazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ. Masɩ nzɩ sɩ-taa nɛ caanaʋ taa tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ nɛ sɩ-taa nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam ɖɔɖɔ.

  • Caanaʋ taa tɔm ndʋ tɩwazɩɣ yɔ. Ebree Masɩ taa pɔyɔɔdɩ wondu lɩzʋʋ nɛ ɛzɩma ɛyʋ tɔlɩ kɩdɛkɛdɩm taa yɔ, pɩ-tɔm. Tɔm ndʋ tɩ-tɩlʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ cosuu: Le ɖɩlɩnaa? Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sɩkɩ? (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7, 17) Pɩtasɩ lɛ, Ebree Masɩ yɔɔdʋʋ ɛzɩma Yehowa Ɛsɔ kaasɩnɩ ɛyaa mba paakatɩ kala wena ɖɩkatɩɣ sɔnɔ nɛ panɩɩ ɖɔɖɔ leleŋ weyi ɖɩnɩɣ sɔnɔ yɔ, pɩ-tɔm.​—Yakubu 5:17.

  • Lɔŋ tasʋʋ kɩbam. Bibl taa takayɩsɩ nzɩ payaɣ se Aduwa nɛ Eklesɩyastɩ nɛ sɩwɛɛ Ebree Masɩ taa yɔ, sɩ-taa nɛ lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pɩwazɩɣ alɩwaatʋ kpeekpe yɔ. Takayɩsɩ nzɩ, sɩtasɩɣ-ɖʋ lɔŋ pɩlɩɩnɩ mbʋ ɖɩla nɛ ɖihiɣ hɔʋ taa koboyaɣ (Aduwa 15:17), mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ yɔɔ (Aduwa 10:4; Eklesɩyastɩ 4:6) nɛ ɛzɩma piya evelisi pɩzɩɣ nɛ sihiɣ koboyaɣ si-evebitu alɩwaatʋ taa yɔ (Eklesɩyastɩ 11:9–​12:1).

Pɩtasɩ lɛ, Moyizi paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl kajalaɣ takayɩsɩ kagbanzɩ nzɩ payaɣ se Torah yɔ, sɩ-taa yɔ, tɩ-taa tazʋʋ wazɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩkɛ toovenim se pɩtɩkɛ Krɩstʋ ñɩma paha paɣtʋ ndʋ, ɛlɛ paɣtʋ kila wena awɛ tɩ-taa yɔ, apɩzɩɣ awazɩ-ɖʋ nɛ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa.​—Levitiki 19:18; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:​5-7.