Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Atʋlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ?

Pɩnzɩ 1800 waa ɖɩtɛnɖɛ taa ɖa-alɩwaatʋ taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paɣzɩ pa-tʋmɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Bibl kpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ cabɩ kaapaɣzɩ Bibl taa tazʋʋ mayaɣ mayaɣ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Pittsburgh, Pennsylvania Etaazuunii ɛjaɖɛ taa yɔ, tɩ-taa. Pakpakaɣ mbʋ coocinaa wɩlɩɣ yɔ, nɛ pamaɣzɩɣnɩ mbʋ Bibl wɩlɩɣ ɖeyi ɖeyi yɔ. Papaɣzɩ tɩŋnʋʋ takayɩsɩ, tɔm susuu takayɩsɩ nɛ fenaɣ fenaɣ takayaɣ ŋga payaɣ lɛɛlɛɛyɔ se Feŋuu Tilimiyesusuu Yehowa Kewiyaɣ tɔm yɔ, sɩ-yɔɔ nɛ posusuu mbʋ pɛkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ.

Bibl kpɛlɩkɩyaa mba, pa-taa lɛlʋ payaɣaɣ se Charles Taze Russell. Paa Russell kaaɖɛnɩ nɔɔ Bibl tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛkɛnɩ ɖɔɖɔ weyi ɛmaɣaɣ Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ yɔ, ɛtaatʋlɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paasɩm Russell nɛ Bibl kpɛlɩkɩyaa lalaa lɩmaɣza kpayɩ kpayɩ se pɔsɔɔlaa se posusi Yesu Krɩstʋ wɩlɩtʋ nɛ pɔɖɔ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma nɩŋgbanzɩ taa ɖeyi ɖeyi. Ɛzɩma Yesu kɛnɩnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ Tigiɖe yaa weyi ɛtʋlɩ-ɖɩ yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛkɛnɩnɩ weyi ɛtʋlɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ yɔ.—Koloosi 1:18-20.