Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa ɩkɛnaa?

Ða-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ wɛ Amerika ɛjaɖɛ taa. Ɛlɛ ɖɩtɩkɛ Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa. Lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩtɩkɛ Amerika cooci nakʋyʋ piliŋa yɔ, ana yɔ:

  • Ɛyaa mba palɩzɩ pa-tɩ cooci nakʋyʋ taa nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, mba payaɣ se cooci ŋgʋ ki-piliŋa. Yehowa aseɣɖe Tɩnaa tɩlɩzɩ pa-tɩ nɛ coocinaa nabɛyɛ taa. Ɛlɛ ɖɩkɛ Krɩstʋ ñɩma mba pañaɣ pana nɛ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma yɔ.

  • Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ ajɛɛ wena a-taa yɔ, acɛzɩ 230. Paa ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɖa-kaɖʋwa sɔsɔɔ lɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ Yehowa nɛ Yesu Krɩstʋ nɛ ɖɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔsɩ Amerika komina yaa ɛjaɖɛ yɔɔ komina nakʋyʋ tɔm taa.—Yohanɛɛsɩ 15:19; 17:15, 16.

  • Ða-wɩlɩtʋ tɩŋa payɩ lɩnɩ Bibl taa, tɩtɩlɩɩnɩ Amerika Ɛsɔ sɛtʋ natʋyʋ ñʋʋdʋ takayɩsɩ taa.​—1 Tesalooniki 2:13.

  • Yesu ɖɩtɩŋɩɣ, ɖɩfɛyɩnɩ Ɛyʋ nɔɔyʋ nɛ ɖɩyaɣ-ɩ se ɖa-ñʋʋdʋ.​—Maatiyee 23:8-10.