Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa palɩzɩ kedeŋa nɛ ko-wondu na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa palɩzɩ kedeŋa nɛ ko-wondu na?

Aayɩ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ pɩtɩŋa payɩ. Ɛlɛ wɩlɩtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo taa Ɛsɔ lɩzɩ kedeŋa yɔɔ wondu kpeekpe yɔ, ɖiitisiɣ tɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ kaɖɩɣnɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ. Yele ɖɩyɔɔdɩ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm:

  1. Avema loɖo wena palɩzɩnɩ kedeŋa yɔ a-ɖaɣlɩkɩŋ. Wɩlɩtʋ ndʋ, tɩtɔŋ se ñɩɣtʋ 24 tɛ avema loɖo palɩzɩnɩ kedeŋa yɔɔ wondu. Ɛlɛ Bibl taa lɛ, mbʋ payaɣ se evemiye yɔ, pɩ-ɖaɣlɩkɩŋ wɛ ndɩ ndɩ nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖaɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:4; Keɣa 89:4.

  2. Pɩnzɩ nzɩ tɛtʋ wɛna yɔ. Wɩlɩtʋ tʋnɛ tɩtɔŋ se tɛtʋ wɛnɩ pɩnzɩ kudokiŋ cabɩ yem. Ɛlɛ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɩlɩɣ se tɛtʋ nɛ kedeŋa paawɛɛ pʋcɔ nɛ pɔkɔɔ palɩzɩɣ tɛtʋ yɔɔ wondu avema loɖo taa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:1) Pʋyɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tisiɣ ndʋ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa ñɩnaa nɛ pana se tɛtʋ pɩnzɩ cɛzɩ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ yɔ, tɩ-yɔɔ.

Paa ɖitisiɣ se Ɛsɔ lɩzɩnɩ pɩtɩŋa yɔ, ɖɩtɩkɛ mba pakaɖɩɣnɩ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa wɩlɩtʋ yɔ. Ðitisiɣ se lɛɣtʋ ñɩnɩyaa wɩlɩtʋ toovenim ñɩndʋ lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ.