Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ nesi cɛbʋ yɔ?

Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ nesi cɛbʋ yɔ?

Ðɩɖɔŋ paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋ nesi ɖɔkʋʋ nɛ nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛsɔ labʋ ɖʋtʋ se ye halʋ nɛ abalʋ pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ tam. Masɩ kiɖeɖesi yɔɔdaa se acɛyɛ labʋ ɖeke pɩzɩɣna nɛ piyele nɛ nabɛyɛ cɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ.​—Maatiyee 19:​5, 6, 9, Alliance Biblique du Togo.

Aseɣɖe Tɩnaa sɩɣnɩ ɛyaa se pɛcɛyɩsɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ na?

Ɛɛɛ, pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ sakɩyɛ yɔɔ:

  • Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ. Palɩzɩɣ tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ ɖoŋ ɖoŋ se ɩcɛyɩsɩ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pa-taabalɩyɛ, nɛ halɩ ɩsɩɣnɩ mba pamaɣzɩɣ se paapɩzɩɣ pala nabʋyʋ nɛ paya pe-nesi ɖɔkʋʋ ñʋʋ yɔ. Kɩɖaʋ yɔ: Kalɩ tɔm ñʋŋ “Tenir son engagement envers son conjoint,” “Comment pardonner,” nɛ “Comment rétablir la confiance entre conjoints.”

  • Kediɣzisi. Ðɩtazɩɣ ɛzɩma Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ ɖe-kediɣzisi nɛ kigbeɣliŋ weyi ɖɩlakɩ yɔ ɩ-taa.

  • Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sɩɣnɩ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ nɛ pɔhɔŋ pa-lɩmaɣza nɛ pɔkɔŋnɩ Masɩ ɛzɩ Efɛɛzɩ 5:​22-​25 yɔɔ mbʋ yɔ.

Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ peseɣti Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ se ɛcɛ e-nesi ɖɔkʋʋ na?

Aayɩ. Mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ paa pɔpɔzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ se pasɩnɩ-wɛ nɛ pɔcɔnɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ taa tɩlasɩ nasɩyɩ ɖeɖe yɔ, pɩtɩmʋna se ɛzʋtʋyaa ɩkpaɣnɩ lɩmaɣza po-lone taa. (Galaatii 6:5) Ɛlɛ, ye nɔɔyʋ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛcɛkɩ e-nesi ɖɔkʋʋ nɛ pɩtɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ yɔ, Masɩ ɩɩhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛ nɛ nɔɔyʋ patasɩ nesi ɖɔkʋʋ.​—1 Timootee 3:​1, 5, 12.

Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ ɖama yaʋ yɔɔ?

Bibl seɣtiɣ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ se pacaɣ ɖama cɔlɔ, paa wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ ɛkɔma yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 7:​10-​16) Ye patɩmɩɣ siŋŋ, pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ palɩzɩɣ sɔɔlɩm nɛ pawɩlɩɣ ɖama yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ tɩlasɩ sakɩyɛ ɖeɖe.​—1 Kɔrɛntɩ 13:​4-8; Galaatii 5:​22.

Ɛlɛ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣza se payaɣ ɖama:

  • Abalʋ lakɩ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ ɛɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ.​—1 Timootee 5:8.

  • Kañatʋ labʋ kadadayaɣ.​—Keɣa 10:5.

  • Ye halʋ nɛ ɛ-walʋ pa-taa nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ kpem se ɛwɛɛkɩ ɛ-tɛŋga nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pa-taa nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛñaɣ pana se ɛñɩɣ weyi ɛkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛlɛ maanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, weyi ɛkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se paya ɖama nɛ pɩha-ɩ nʋmɔʋ nɛ ‘ɛña Ɛsɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa.’​—Tʋma Labʋ 5:​29.