Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋ nesi mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ?

Ɛɛɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋ nesi mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ. Ðɩɖɔŋ Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Galaatɩ 6:10 nɛ pɩtɔŋ se ɖɩla “camɩyɛ ɛyaa kpeekpe, pɩkɩlɩnɩ mba pɛkɛ koobiya tisuu taa yɔ” pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖʋʋ nesi Yehowa Aseɣɖe tɩnaa nɛ mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ kɔŋ yɔ. Ðɩtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩhɛzɩɣ pa-laŋa nɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ nesi fezuu taa se pɩsɩnɩ-wɛ alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa.—2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.

Ɛzɩma ɖɩñɔɔzʋʋ ɖa-tɩ yɔ

Asɛyʋʋ nakʋyʋ lakɩ lɛ, lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ñakɩ pana se patɩlɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛgbɛyɛ taa mba lalaa wɛɛ yɔ, nɛ papɩzɩ pasɩnɩ-wɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa la akɔnta ɛgbɛyɛ piliŋa ŋga kɔcɔŋnɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩlɩɩnɩ mbʋ pɛtɛm labʋ se pasɩnɩ ɛyaa yɔ, nɛ mbʋ pɩpɔzʋʋ se patasɩ labʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Ye sɩnʋʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, pɩcɛzɩ agbaa wena awɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, a-ɖoŋ ɖeɖe yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ lakɩ ɖʋtʋ nɛ ɖitiyini sɩnʋʋ mbʋ pɩkazaa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma kaañɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖʋ nesi po-koobiya mba ñɔɔsɩ kaalɩ pe-egeetiye taa yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 16:1-4) Ɛgbɛyɛ piliŋa ɖʋʋ sɩnʋʋ kɔɔmiite nakʋyʋ se kɩcɔnɩ sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ ageeta lɛɛna taa yɔ, pahaɣ pa-tɩ faaa nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mbʋ pɛwɛna yɔ, nɛ pasɩɣnɩ mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ.—Aduwa 17:17.

Liidiye

Haɖɛ nɖɩ petiyiɣni Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ pilinzi yɔ, palakɩnɩ ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ nɛ tʋmɩyɛ nɛ pasɩɣnɩ mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ. (Tʋma Labʋ 11:27-30; 2 Kɔrɛntɩ 8:13-15) Mba powoki sɩnʋʋ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, pa-maɣmaɣ pahanɩ pa-tɩ faaa nɛ paahɛyɩɣ-wɛ liidiye, pʋyɔɔ lɛ, liidiye nɖɩ ɛgbɛyɛ cɛlɩɣ se pasɩnɩnɩ ɛyaa yɔ, ɖɩwazɩɣ mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ ɖeyi ɖeyi. Haɖɛ nɖɩ ɛyaa lakɩ yɔ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ.—2 Kɔrɛntɩ 8:20.