Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Ɛzɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa pɩɩwɛʋ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩnɩ nabɛyɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa. Paa Yehowa Aseɣɖe Tʋ weyi lɛ ɛkɛ Ɛsɔ tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se esusi tɔm nɛ ɛla Ɛsɔ sɛtʋ tʋma lɛɛna ɛzɩ lalaa yɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpeɣliɣ ɖama ɛzɩ 100 mbʋ yɔ, nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. Palɩzɩɣ Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ se pɛkɛ “layaa” yaa ɛzʋtʋyaa. (Tiiti 1:5) Ɛlɛ paahɛyɩɣ-wɛ tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ yɔ, ɖɩ-yɔɔ.