Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ se pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ na?

Aayɩ. Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ mba pacaɣ wezuu pɩnzɩ mɩnɩŋ weyi ɩɖɛwa yɔ, ɩ-taa nɛ patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, pakaɣ-wɛ haʋ waɖɛ se pehiɣ ñʋʋ yabʋ. Bibl yɔɔdʋʋ se alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ yɔ “ɛyaa kiɖeɖema nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pakaɣ fem.” (Tʋma Labʋ 24:15) Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ, ye pa-taa nabɛyɛ ɩlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ nɛ papaɣzɩ Ɛsɔ sɛʋ yɔ, pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ. Toovenim taa lɛ, Yesu ɖeke Ɛsɔ ha waɖɛ se ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm nɛ ɛnʋ sɩmnɩ mba pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ yɔ. Ða-taa nɔɔyʋ fɛyɩnɩ waɖɛ nɖɩ.—Yohanɛɛsɩ 5:22, 27.